خانه موفقیت روانشناسی شرطی شدن در رفتار چیست ؟درمان چیست؟

شرطی شدن در رفتار چیست ؟درمان چیست؟

0 ثانیه خوانده شده
0
0
196
image_pdfimage_print

imagesاگر روزي متوجه شديد كه داريد دو قدم رو به جلو برمي داريد و يك قدم رو به عقب، يقين بدانيد كه به صور ت مختلط ،
شرطي شده ايد؛ يعني »رسيدن به هدف را هم باعث رنج مي دانيد و هم ماية لذّت. « آيا دچار عواطف مختلطي هستيد كه بر
زندگي تان اثر گذاشته باشد؟ آيا در زندگي شما چيزي وجود دارد كه بخواهيد آن را بهتر سازيد (مث ل وضعي ت مال ي يا
روابط با ديگران)، ولي به نظر برسد كه عاملي شما را به عقب مي كشاند و مانع اقدا م م يشود ؟ پاس خ خو د را روي يك
صفحة كاغذ بنويسيد و گاه خطي عمودي در وسط آن صفحه رسم كنيد. در ستون سمت راست، عواطف منفي و در ستون
سمت چپ عواطف مثبتي را كه نسبت به آن داريد بنويسيد. آيا كفة سمت راست، به سمت چپ مي چربد ؟ آيا احساس ي
منفي وجود دارد كه به تنهايي هم وزن تمام عواطف مثبت باشد؟ اين تعادل يا عدم تعادل، چه نقشي در موفّقيت هاي قبل ي
شما داشته است؟
در زير نور درخشانِ »آگاهي «، غالباً عواطف منفي، قدرت خود را از دست مي دهند. آگاهي، اولين قدم است. گ اهي انسا ن
بر سر دوراهي هايي قرار مي گيرد كه هر دو به رنج منتهي مي شود. به عنوا ن مثال ، بعض يها در زندگ ي زناشوي ي خو د
احساس بدبختي مي كنند. اما اگر از هم جدا شوند، تنها مي شوند و بيشتر احساس بدبخت ي خواهن د كر د. در نتيج ه هيچ
كاري نمي كنند و همچنان احساس بدبختي مي كنند!
به جاي اينكه احساس كنيد در دام افتاده ايد، سعي كنيد از نيروي رنج به سود خود استفاده كنيد. ببينيد در گذشته و حال
چه كشيده ايد! رنج را با چنان شدتي احساس كنيد كه شما را وادار به عمل سازد و سرانجام ناچار شويد كه فكري برا ي
وضعيت خود بكنيد. ما به اين حالت، »آستانة احساس « مي گوييم. به جاي اينكه حالتي انفعالي داشته باشيد و صبر كني د تا
اين حالت عاطفي اجتنا بناپذير به سراغتان بيايد، چرا آگاهانه و فعالانه آن را در خود ايجاد نمي كنيد تا انگيزه اي قوي در
شما به وجود آيد و سعي كنيد از همين امروز زندگي خود را بهتر سازيد؟ استفاده از نيرو ي اراده، هرگ ز كار ي صور ت
نمي دهد و يا لااقل در دراز م دت شيوه اي غيرموثّر است. آيا تاكنون، در زمين هاي مث لاً در زمين ة وضع جسمان ي خو د به
آستانة احساس رسيده ايد؟ در چه مرحله اي دچار آن احساس شده ايد؟ شايد با استفاد ه از قدر ت اراده و گرفت ن رژي م
غذايي، با خويشتن به مبارزه پرداخته باشيد، اما البته هر نتيج هاي كه گرفت هايد جنب ة موقّ ت داشت ه است ، زير ا محرو م
كردن خويشتن از غذا، هميشه دردناك است و مغز شما هرگز اجازه نمي دهد در شرايط ي كه راه ديگر ي وجو د داشت ه
باشد، دائماً رنج را تحمل كنيد.
پس چه بايد كرد؟ راه حل آن است كه به جاي مبارزه با غرايز طبيعي، حالت شرطي خود را نسبت به غذا عوض كني د تا
اينكه ميل به غذا در شما كم شود و خورد ن غذ ا ديگر لذتّ بخش نباشد . دائم اً دردسرهاي ي را كه در اث ر پرخور ي
كشيده ايد به خود يادآوري كنيد. پرخوري را رنج آور و ورزش را امري لذّت بخش تلقّي كنيد تا به طور خودكار، در مسير
صحيح بيفتيد.
يكي از تعريف هاي موفّقيت از نظر من اين است: طوري زندگي كنيد كه دائماً احساس لذتّ فراوا ن كني د و كمت ر دچا ر
رنج شويد و با توجه به شرايط زندگي تان، كاري كنيد كه اطرافيانتان نيز طعم خوشي و لذّت را بيشتر بچشند تا مزة رنج و
سختي را. براي انجام اين كار بايد از رشد فكري برخوردار باشيد و شوق كمك و خدمت در سر داشته باشيد.
با توجه به اين تعريف، تا چه حد موفّق هستيد؟ براي اينكه امروز، از زندگي خود لذّت بيشتري ببريد و يا باعث شويد كه
نزديكانتان بيش از پيش از زندگاني خود بهره مند شوند، چه مي توانيد بكنيد؟
تعلّل و عقب انداختن كارها، يكي از شايع ترين راه هاي فرار از رنج اس ت. ام  ا اگر كار ي را به تأخي ر بيندازيد ، معمو لاً
نتيج هاش اين است كه بعداً به رنج و دردسر بزرگتري دچار مي شويد. چه كارهايي را قبلاً به تعويق انداخت هايد كه امرو ز
بايد به آنها رسيدگي كنيد؟ صورتي از اين كارها را تهيه كنيد و آنگاه به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
1. چرا تاكنون اين كار را انجام نداده ام؟ قبلاً چه رنج هايي را به انجام اين كار نسبت داده ام؟
2. اين الگوي منفي، تاكنون چه سودي برايم داشته است؟
3. اگر اكنون اين رفتار را تغيير ندهم در آينده به چه قيمتي برايم تمام خواهد شد و چه احساسي خواهم داشت؟
4. اگر هر يك از اين كارها را اكنون انجام دهم، چه فوايد و لذّت هايي برايم در پي خواهد داشت؟
شايد تاكنون برايتان اتفّاق افتاده باشد كه پس از انجام كاري، با خود گفته ايد: »چطور چنين اشتبا ه احمقان هاي را مرتك ب
شدم!؟ « و يا برعكس، كاري را انجام داده و سپس فكر كرده ايد: »عجيب است! چگونه به انجام چنين كاري موفّق شدم؟ «
چه عاملي سبب مي شود كه عملكردمان بد، و يا برعكس عالي باشد؟ اين موضوع، ارتباط چنداني با توانايي مان ندارد، بلكه
اين حالت روحي و يا جسمي ما در هر لحظه است كه باعث مي شود افكار، اَعمال، احساسات و يا عملكردهاي ي از ما سر
بزند. اگر راز دستيابي به حالات روحي و عاطفي نيرومند را دريابيد، واقعاً مي توانيد دست به كارهاي شگف تآوري بزني د.
اگر در حالت صحيح روحي باشيد، بدون اينكه ظاهراً كوششي به عمل آوريد، افكار و نظرا ت تازه اي در ذهنتا ن جريا ن می یابد

 •   موقعیت فعلی:  فهرست قرآن / سوره مؤمنون فهرست قرآن متن فضیلت  ترجمه   تفسیر    قرائت…
 • مقاله پرورش مرغ بومی

    مقاله پرورش مرغ بومی پرورش مرغ بومی مقدمه پرورش مرغ بومی به دلیل اینکه به کمترین هز…
 • معرفی رشته مدیریت بازرگانی

  معرفی رشته مدیریت بازرگانی مجموعه: معرفی رشته های تحصیلی مقدمه: مدیریت بازرگانی از مهمترین…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 •   موقعیت فعلی:  فهرست قرآن / سوره مؤمنون فهرست قرآن متن فضیلت  ترجمه   تفسیر    قرائت…
 • مقاله پرورش مرغ بومی

    مقاله پرورش مرغ بومی پرورش مرغ بومی مقدمه پرورش مرغ بومی به دلیل اینکه به کمترین هز…
 • معرفی رشته مدیریت بازرگانی

  معرفی رشته مدیریت بازرگانی مجموعه: معرفی رشته های تحصیلی مقدمه: مدیریت بازرگانی از مهمترین…
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
 • معنای زندگی

  بسياري از مردم، گناه نارسايي هاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتّفاقات مي اندازند. در حالي…
 • ميل به جلب منفعت

  در بيشتر مردم، ترس از زيان، قوي تر از ميل به جلب منفعت است. اغلب افراد برا ي حفظ چيزهاي ي …
 • فصل دوم(بخش هفتم)رنج، لذّت و نيروي روحيه

  بخش دوم چگونه به خواسته هاي واقعي خود برسيم؟ رنج، لذّت و نيروي روحيه اينكه به خواسته هاي خ…
بارگذاری بیشتر در روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

  موقعیت فعلی:  فهرست قرآن / سوره مؤمنون فهرست قرآن متن فضیلت  ترجمه   تفسیر    قرائت…